Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

00:41
9096 bf87 500
we all are Luscheks #orangeisthenewblack
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viasmutnazupa smutnazupa

July 22 2017

21:27
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viainsanedreamer insanedreamer

July 20 2017

13:58
9153 3df1 500

July 19 2017

18:54
9023 41ca 500

comcasting:

My grandpa texted for the first time in his life today and he spit straight wisdom out of the keyboard

Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viaszarakoszula szarakoszula

July 16 2017

01:20
5433 f26f
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
01:20
3542 c233
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaathlin athlin

July 12 2017

18:03

July 10 2017

00:04

mollywobbles123:

onlydadjokes:

I asked my nephew how old his dad was and he replied “six”. I said how can he only be six if you’re six?

He said “because he’s only been a dad since I was born”

00:03

July 09 2017

23:59
4223 c4f2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSsomething Ssomething
23:56
Reposted fromFlau Flau viapleassure pleassure
23:53
8361 9317
Reposted fromretaliate retaliate vialittlefool littlefool
23:51
23:46

How Food Looks Before It’s Harvested.

biochromium:

pr1nceshawn:

Sesame Seeds

Cranberry

Pineapple

Peanut

Cashew

Pistachio

Brussel Sprouts

Cacao

Vanilla

Saffron

Kiwi

Pomegranate

exactly 1 minute ago i had absolutely no idea what the plants sesame seeds and peanuts came from look like and i am shocked and surprised

Reposted fromkilljill killjill viainsanedreamer insanedreamer

June 23 2017

18:49

June 20 2017

19:04
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee via2708 2708
19:03
19:03
5944 a789 500

June 19 2017

22:11
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
22:10
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl