Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

19:04
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee via2708 2708
19:03
19:03
5944 a789 500

June 19 2017

22:11
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
22:10
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viapikkumyy pikkumyy

June 20 2017

19:04
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee via2708 2708
19:03
19:03
5944 a789 500

June 19 2017

22:11
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961

June 20 2017

19:04
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee via2708 2708
19:03
19:03
5944 a789 500
19:04
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee via2708 2708
19:03
19:04
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl