Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

14:31

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
14:29
5324 1890 500
Reposted fromoutoflove outoflove via48hrs 48hrs
14:28
1036 5e83 500
Reposted fromkotowate kotowate via48hrs 48hrs

August 06 2018

13:23


Nightwatch
Reposted frombootlegs bootlegs viagameofthrones gameofthrones
13:21
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous via48hrs 48hrs

August 03 2018

12:39
8964 a4c2 500
Reposted fromfungi fungi viathatwasntadream thatwasntadream
12:02
4038 fa0b 500
11:38
11:37
0857 07e2 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamendacious mendacious

July 25 2018

22:07
9106 cc18 500
22:07
7305 84d5
22:04
1288 e334
22:02
5349 df31 500
21:58
3845 ce56 500
Reposted frombiru biru viablackheartgirl blackheartgirl
21:56
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viamhsa mhsa
21:54
CO JEST ZE MNĄ NIE TAK
Reposted frombetterthanlies betterthanlies viaoutoflove outoflove
21:54
8138 cc7e 500
Reposted fromoll oll viasurrealistyczna surrealistyczna

July 20 2018

00:07
9386 c6c7
Reposted fromonlyman onlyman viasyrena syrena

July 19 2018

23:51
4906 e5bd
Reposted frombloodymonk bloodymonk viacountingme countingme
23:47
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl