Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

19:04
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee via2708 2708
19:03
19:03
5944 a789 500

June 19 2017

22:11
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
22:10
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viapikkumyy pikkumyy

June 18 2017

20:09

June 17 2017

22:13
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

22:11
4308 0bd0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSsomething Ssomething
22:11
1495 cd69 500

tastefullyoffensive:

A strong, independent dog who don’t need no man. (via seattlecitymisfit)

22:10
2852 b8bd

This is really powerful.

Oh my god, this is such a perfect way to make a statement.

Reblogging this again because it’s so fucking good

this is fucking amazing

i’ll never not reblog

It is the civic duty of a female to reblog this, regardless of blog style.

22:03
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viapleassure pleassure

June 11 2017

16:53
3949 a80e
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
16:50
12:37
4510 a9e3 500
Rupi Kaur

June 08 2017

18:47
4288 1622 500

Ja i ona

June 07 2017

18:11
5625 ae81
Reposted fromakallabeth akallabeth viaheartbreak heartbreak

June 05 2017

16:05

tipsymaple:

I may not be a perfect person but at least I have never yelled at an employee in a store

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatwice twice

June 04 2017

10:27
9063 a914 500
Reposted fromroxxx roxxx viaathlin athlin
10:24

June 02 2017

10:29
0512 6bd4 500
Reposted fromkaiee kaiee viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl