Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

20:12
20:01
5149 7965

serious:

you > everything

Reposted fromAmericanlover Americanlover viacreure creure
19:59

May 16 2019

18:36
5156 973c
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaaura-lunaris aura-lunaris
18:35
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaura-lunaris aura-lunaris
18:35
5621 9ec4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
18:35
5656 2a79 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
18:22
Reposted fromFlau Flau viastormymind stormymind
18:21
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viastormymind stormymind
18:21
4860 245a
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
18:21
18:20
2359 d19b
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
18:15
6374 78e9 500
Reposted fromfungi fungi viainsanedreamer insanedreamer
18:15
6373 8e2b 500
Reposted fromfungi fungi viainsanedreamer insanedreamer
18:11
7380 b9ae 500
Reposted fromhormeza hormeza viaPoranny Poranny
18:07
7106 7ff2
Reposted fromchrystus chrystus viastormymind stormymind

May 15 2019

22:18
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viagoodperspective goodperspective
22:18
1385 e717

lovequotesrus:

Everything you love is here

Reposted fromkulamin kulamin viainsanedreamer insanedreamer
22:09
3891 1c65
Reposted fromkarmacoma karmacoma
17:35

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl